PERHATIAN

Laman blog ni akan dikemaskini pada 20 Mac 2010. Kami meminta maaf kerana tidak dapat menyediakan nota-nota seterusnya. Hal ini kerana kami terlalu sibuk dengan tugasan. Harap maklum, sekian..

Friday, March 6, 2009

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

(nota Falsafah Pendidikan PISMP Semester 1)

Falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai beberapa kategori atau aspek yang penting termasuklah pembentukan, analisis dan implikasi terhadap sistem pendidikan Negara. Dalam pada itu, ideologi kebangsaan termasuklah Rukunegara, Dasar Ekonomi Baru, dan Dasar Pendidikan Kebangsaan dirujuk.

Seperti yang kita sedia maklum, Negara kita Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun setelah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Justeru itu, agak penting bagi kita mempunyai falsafah pendidikan kita sendiri. Setelah menyedari hakikat tersebut, maka pada tahun 1988, Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideology negara. Kini, FPN dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Secara ringkasnya (FPK) menggariskan segala istilah, pemikiran, dan prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan negara di negara kita. Dengan kata lain, ia menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entity keseluruhan yang tekal, jelas dan logik.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kebangsaan ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi setiap individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negera.

Idea untuk menggubal FPK telah wujud atau tercetus pada tahun 1979 lagi apabila penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Laporan tersebut mengandungi beberapa isu penting yang berkaitan dengan pendidikan termasuk prinsip, nilai dan hala tuju pendidikan. Selain itu, laporan itu juga mengemukakan peri pentingnya kita mempunyai suatu falsafah pendidikan yang mementingkan pembangunan kemanusian seperti petikan yang berikut:

“Perkembangan ekonomi pada hari ini adalah pesat. Demikian juga dalam bidang sosial. Kita berhadapan dengan pelbagai unsur dari luar dan dalam. Kebanyakan daripada unsur di dalam adalah baik tetapi, unsur yang didatangkan dari luar, yang tidak menyenangkan. Oleh itu, kita menghadapi satu cabaran lain, iaitu pembangunan kemanusiaan.”(Laporan Kabinet, 1979:226)

“Tenaga rakyat yang diperlukan....juga dari segi nilai-nilai disiplin....perlu jujur dan dedikasi terhadap kerja....boleh berfikir dn bertindak dengan baik....berpandukan kepada punca-punca akhlak yang mulia....perlu selaras dengan tujuan pembangunan manusia.”(Laporan cabinet, 1979:227)

Berdasarkan petikan di atas, kita telah mengetahui bahawa pembangunan manusia yang inginkan oleh kerajaan merangkumi aspek mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Pernahkah anda berfikir apakah kenapa Falsafah Pendidikan kebangsaan ditubuhkan berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideology negara? Apakah rasionalnya dan apakah dasar-dasar yang membentuk FPK? Antara dasar-dasar yang membentuk FPK ialah Rukunegara, Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Rukunegara Malaysia telah ditubuhkan atau diisytiharkan pada hari kemerdekaan negara iaitu 31 Ogos 1957. Rukunegara kita sebenarnya diilhamkan dari sebahagiannya daripada Pancasila negara Indonesia. Tahukah anda bahawa Rukunegara Malaysia juga dikenali sebagai facto Malaysian pledge of allegiance. Terdapat 5 prinsip yang telah membentuk rukunegara Malaysia yang menjadi pegangan rakyat Malaysia sehingga sekarang. Antaranya prinsip-prinsip rukunegara adalah seperti berikut:

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak:

• Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
• Memelihara satu cara hidup demokratik;
• Mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama;
• Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai
corak; dan
• Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

• Kepercayaan kepada Tuhan
• Kesetiaan kepada Raja dan Negara
• Keluhuran Perlembagaan
• Kedaulatan Undand-Undang
• Kesopanan dan Kesusilaan.

Adakah anda telah pun menghafal sepenuhnya prinsip-prinsip rukunegara? Prinsip ini amat lah penting bagi kita rakyat Malaysia bagi menjamin kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jikalau kita berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip ini, maka kita telah pun seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

0 comments:

Photos

 

Site Info

Followers